Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Archanieli

Kurzy, Numerologicke analyzy, Numeroskopy, Numerovypocty, Programy, Tarotove analyzy, Specificke analyzy, Ezotericky tovar, Knihy, Karty, Kalendare;Clanky; Osobne konm

 

Archanděl Anael

Archanděl Anael má silný vztah k elementu ohně. Jeho příkazům, jeho vládě podléhá pozemský a kosmický oheň.
Energie archanděla Anaela může otřást pevně zavedenými strukturami a starými představami o hodnotách až k základům a spálit všestravujícím ohněm odpad minulosti.
Na Zemi došlo k mnoha a mnoha válkám, které zviditelňují ničivou sílu člověka a jeho nesprávně chápané přání získat moc. Mnoho lidí sebou stále vleče zlost, strach, agresi a zoufalství z děsů války a z potenciálu násilí, který se na Zemi vrství. To platí nejen pro ty, kteří skutečně válku zažili.
Proudy potenciálního strachu a agrese se vinou rodinami od generace ke generaci, jelikož jsme všichni napojeni na kolektivní vědomí Země. Každý z nás sebou nosí v paměti svého podvědomí dědictví nějakého děje, čímž se dají také částečně vysvětlit fobie a strachy.
Archanděl Anael by chtěl rozpustit kolektivní šoky a traumata, jež se nashromáždily v našem vědomí, aby nás propustil z koloběhu agrese, strachu a násilí. Rozpouští karmu v kořenové čakře, ve druhé čakře a také ve sluneční pleteni.
Strach se přemění na základní energii jednání a život obrátí do nového směru. To, co se muselo stát, se stalo.
V novém věku už nebude nutné vést války, protože duchovní cesty očisty činí válečné dění přebytečným. Životní energie potom může být směřována konstruktivními směry a ve spojení s moudrostí vytvářet formy, vylepšující život.
Archanděl Anael směruje lidské vědomí na jeho pudy a vášně a objasňuje, co s námi může dělat naše životní energie, když se nám nepodaří nasměrovat konstruktivním směrem. Jakmile jsme si dokázali, že máme vůli překonat naši nižší přirozenost, transformovat staré vzory víry a převést naše vědomí na vyšší úroveň, setkáváme se na této cestě s archandělem Anaelem jako iniciátorem, který provede velký křest ohněm. Potom dojde v naší Duši k boji, v němž představují naše vlastní pocity nepřátelství, blokády, intolerance a odporující si aspekty osobnosti soupeře, jenž neustoupí.
Kosmickým ohněm archanděla Anaela se přemění nižší lidská přirozenost. Kde byly dříve zlost a podrážděnost, nastupuje na místo uvězněné osobnosti duševní rovnováha, upřímnost a přijetí. Jiným výrazem pro kosmický oheň Anaela je energie Kundalini, která se jeho vlivem probudí a vystoupá podle páteře vzhůru.

Archanděl Bariel

Energie archanděla Bariela je vize a vytvoření nového dokonalého světa. V tomto dokonalém světě budou zvířata a všechny ostatní živé bytosti respektovány a ctěny jako oduševnělé bytosti.
Země je svaté místo. Každá živá bytost, která na ní žije, je také svatá. Každé zrnko prachu je svaté, protože je částí Božího Stvoření a bylo zrozeno z prazákladu všeho života.
Každé zneužití Stvoření znesvěcením Země a jejích bytostí mění tvář naší planety, zhoršuje životní podmínky a vede k přírodním katastrofám. Nedostatek úcty a chybějící soucítění s ostatními živými bytostmi ústí v jednostrannou fixaci na získávání pozemských majetků.
Tím, že se člověk chápe jako vědomí oddělené od ostatních živých bytostí, vyřazuje sám sebe z jednoty všeho života. Neváží si sebe ani ostatních a žije proto s vědomím života bez úcty, která má být kompenzována mrtvým majetkem.
Archanděl Bariel reprezentuje princip nevyčerpatelné hojnosti, tryskající z lásky a vděčnosti vůči všemu životu.
Učí nás chápat planetu Zemi jako živoucí organismus a nás samé jako části tohoto organismu - chráněné, vším zabezpečené a milované. Volný tok energetických proudů, které řídí archanděl Bariel, vytváří základ pro odpovídající jednání vůči dalším stvořením. Naše láska a soucítění jsou výživou pro kolektivní růst a ovlivňují zjemnění pozemské struktury. Každé utrpení, které naším soucítěním a naším spojením s ostatními živými bytostmi snížíme, teče jako živoucí energie, jako milost a naplnění zpět k nám.
Archanděl Bariel posiluje cit a vnímání ostatních forem života. Učí nás například rozumět zpěvu velryb srdcem.
Velryba je silové zvíře, skrze které vysílá archanděl Bariel svá poselství světu. Může tě také zavést k tvému silovému zvířeti, pokud si to budeš přát.
Archanděl Bariel spojuje našeho Ducha s plamenem Světla Lorda Maitrey, který v nás probouzí mistrovské vědomí nekonečné dobroty a milujícího soucítění se všemi bytostmi. Opakování jména Maitreya v těchto mediálně přijatých textech souvisí s tím, že se působením Lorda Maitrey dokončuje návrat Kristova vědomí v novém věku a tato karetní sada archandělů podléhá jeho zvláštní ochraně.

Archanděl Camael

Energie archanděla Camaela nás provádí temnou stránkou duše. Tam potkáváme svoje stíny, strachy, naše vlastní zlo, které čeká na vysvobození, přistupujeme až k traumatům a destruktivním jednáním z dřívějších životů, jež nás připoutávají ke kolu znovuzrození. Plni hrůzy se odmítáme dotýkat minulosti, vstoupit na stinné jeviště života, kde je také realizována vůle Boží.
Temnou moc duše musíme většinou přečkat zcela sami, tak jako Ježíš, když v zahradě getsemanské šel vstříc svému utrpení, zcela bez podpory svých tovaryšů, sám a bez ochrany vydán všanc hrůznému světu. Tato událost by nám měla připomenout také naše vlastní traumata, jež jsme většinou prožili v minulých životech. Kontakt s touto temnou stranou stvoření je aspektem energie archanděla Camaela, energie, která nás však současně posiluje k jejímu překonání, obrací nás ke Světlu a pravdě, vede nás k hlubokým poznatkům, skrze které přesáhneme pozemskou úroveň.
Právě prožitím našich traumatických zkušeností jsme duševně a duchovně vyzráli. Mohli jsme v tom najít náš životní úkol a hnáni hlubokým přáním uniknout temnotě, jsme vyvinuli nadlidské schopnosti, které nám nyní pomáhají smířit Světlo a temnotu. Vždy, když se zdá, jako bychom stáli my a svět na pokraji propasti, objeví se zvláštní duše, plné Světla, duše zrozené z prosazující se nadměrné převahy temnoty. Protože ve vesmíru musí být vše v rovnováze, nemůže být temnota mocnější než Světlo. Okamžitě jsou vysílány do světa impulsy, které se postarají o vyrovnání.
Archanděl Camael poroučí tak zvaným andělským legiím ničení. Válka, katastrofy, rány osudu, nemoc, chaos a ničení jsou elementy, které opět obnovují rovnováhu, když jsme se z ní sami v sobě a v kolektivu vychýlili. Tak je možno také vysvětlit, že každá vyspělá pozemská kultura se od určitého bodu zase začala chýlit ke svému úpadku.
Karma, zákon vyrovnání, existuje z nutnosti nebeské a pozemské rovnováhy. Temno se pouze částečně posouvá před zdroj Světla jako při zatmění slunce. Tak může být duchovní a pozemská moc zneužívána pouze časově omezeně, protože temné energie jsou přitahovány do temnoty a světlé energie vystupují do Světla. Zákon vyrovnání je vždy účinný.
Považujme tedy naše zdejší bytí a to, co se nám děje, za akt spravedlnosti, tak aby bylo z naší svobodné vůle zajištěno vyrovnání mezi silami, a neváhejme již uvolnit okovy, jež nás váží k bezmocnosti překonáním nižších pudů. Archanděl Camael je ten, který před námi drží zrcadlo, v němž vidíme svého vlastního démona; ten aspekt v nás, který je také pachatelem a v jehož protikladném doplňku se stáváme obětí. Pozorujeme karmické zápletky a staré rány, naše vlastní dychtěni po moci a dále vidíme ty části, které nám chybí k tomu, abychom se dostali do stavu rovnováhy.

Archanděl Chamuel

Důsledkem působení této energie je čistá radost a blaženost. Kdo přijde do styku s energií archanděla Chamuela, tomu se chce smát a tancovat a objímat celý svět.
Život může být užíván plnými doušky, protože je opět objeveno a oživeno dítě v nás.
Archanděl Chamuel podpůrně působí všude tam, kde se ztratila radost z pozemského života a má být opět objevena. Otevírá vědomí všemu, co činí radost, kráse, něze, harmonii a všemu, co vyjadřuje na Zemi Boží dokonalost.
Opět se obnoví tok tvůrčí síly a je vyjadřován hudbou, herectvím, malováním, psaním a jinými uměními.
Archanděl Chamuel umí vyzvednout na povrch kreativní vlohy, které jsou skryty v každém člověku. Tím se stává život bohatším a plnějším. Je také jemně podporován vývoj duše. Z tvůrčích činností se mohou zrodit hluboké poznatky.
Vztahy získávají vlivem energie archanděla Chamuela jiný význam. Milostné vztahy nabývají na hloubce a intenzitě. S partnerem naší duše je možné zažít Boží lásku, v přátelství se odráží hluboké spojení duší, důvěra a bezpečí. Archanděl Chamuel přivádí duši k její rodině.
Jeho energie je také cítit v kontaktu s dětmi, zvláště s takzvaně postiženými dětmi. Jsou často naplňovány láskyplnou energií archanděla Chamuela a přinášejí na Zemi jeho záření.
Ve významu jeho jména „Bůh je mým cílem“ je cílem míněna láska, protože Bůh je čistá láska. A tato čistá láska zahrnuje každou „jinakost“, která stejně existuje pouze z lidského hlediska.

Archanděl Gabriel

Archanděl Gabriel odpovídá uskutečnění ženské části bytosti. Tento archanděl je v klasické hierarchii jako jediný ze vznešených sedmi jednoznačně zažívaný jako ženská bytost.
 Archanděl Gabriel se objevuje všude tam, kde jde o osvobození a naplnění ženské části bytosti. To znamená, že je nutno podívat se na téma matky a vlastního mateřství.
 Energie archanděla Gabriela je velice podobná energii Matky Marie. Obě energie vycházejí ze srdce a odtud stoupají vzhůru. Kdo chce, aby se jej tato něžná, láskyplná energie dotýkala, musí se vzdát veškerého odporu v srdci. Tam je často navršeno velké množství zlosti, bolesti, smutku a zoufalství. Většinou nás potom zaplaví moře slz, dlouho zadržovaných, a nyní plnících svůj čistící úkol. Považujeme za stresující a příliš bolestné připustit si naše pocity.
 V našich životních strukturách pro to většinou není žádný prostor, takže se může ukázat mnoho tělesných symptomů, které jsou nouzovými signály našeho těla a duše.
 Když začne energie archanděla Gabriela proudit ze srdce vzhůru, začnou se odhalovat ženské části naší bytosti. Rozvíjíme obětavost a pokoru, odpouštíme sobě a ostatním, akceptujeme, že se věci dějí tak, jak se dějí, a přijímáme Boží sílu, která se rodí z mateřské lásky. Koho potom překvapí, že Gabriel odpovídá hebrejskému slovu „Gibor“, což znamená tolik co „Boží síla“?

Archanděl Haniel

Tento archanděl je zvláště důležitý pro přechod lidstva a celé Země do právě začínajícího nového věku: věku Vodnáře.
V ohromném tvůrčím aktu se v této době mění tvář Země. Lidská civilizace dospěla ke svému nejvyššímu bodu, pokud se týká technického pokroku. Informace se rychlostí myšlenky pohybují po celé Zemi, čas ubíhá rychleji. Člověk se sám pozvedl do role tvůrce a je schopen měnit dědičnost bytostí a rostlin.
O to důležitější je v současném bodě přítomnost duchovních sil k zajištění toho, že se tvůrčí moc lidstva v pokoře spojí s Božím Duchem a bude působit pro blaho Země a všech bytostí a pro blaho celého vesmíru.
Vesmír existuje v citlivé rovnováze. Každá, byť i ta nejmenší změna té nejmenší částečky je citelná v celém vesmíru a všude se viditelně projevuje. Podobně také každý čin a každá myšlenka každého jednotlivého člověka ovlivňuje celé lidstvo, protože jsme všichni vzájemně propojeni, podobně jako organismus, ve kterém musí každá buňka zaujmout své zcela individuální místo, protože jinak se celý systém zhroutí.
Rakovinná buňka opouští svou příslušnost k jednotě těla a vytváří samostatně nezdravé, nové formy (nádor), aby se, jak se zdá, sama uskutečnila.
Konečně umírá celý organismus a rakovinná buňka samotná také. Tvoření předpokládá odpovědnost a vyžaduje hluboké vědomí jednoty všech věcí. Energie archanděla Haniela pomáhá poznat, kde se snažíme realizovat z egoistických, sobeckých motivů a kde se stáváme částí Božího tvoření.
Poznání o přímé souvislosti všeho konání, všech projevů, všech pohybů, všech činů a všech životních forem je zprostředkováváno právě archandělem Hanielem. Jeho energie čistí Ducha, umožňuje přístup k informacím a tvoří vše nově. Archanděl Haniel vede naše vědomí k poznání, že se naše myšlenky uskutečňují ve hmotě a přijímají tvar. To, co vysíláme, najdeme a to, co vytvoříme, je naše dílo, naše stvoření a nikdo jiný za to nenese odpovědnost, než my sami.
Nová, mocná tvůrčí energie se rozšiřuje na Zemi. Je proto potřeba duší plných Světla a zodpovědných spolupracovníků pro Boží dílo na Zemi.
Energie archanděla Haniela oslovuje zvláště takové lidi, kteří byli inkarnováni v Atlantidě, protože jeho energie znovu oživuje atlantské vědění.

Archanděl Jofiel

Je výzvou k rozšíření našeho duchovního obzoru, tak abychom porozuměli Božím zákonům a mohli je uskutečnit. Rozum je při tom pouhým nástrojem ke zpřístupnění moudrosti srdce.
Jofiel znamená „Bůh je moje pravda“. Přijmeme-li energii archanděla Jofiela a připustíme-li, aby tato energie osvítila našeho Ducha, padnou v našem srdci bariéry, které nám brání ve skutečném poznání.
Pokud se Bůh stal také naší pravdou, spřátelíme se, se všemi živými bytostmi a zcela samozřejmě se osvobodíme od potřeby hodnotit sebe i ostatní. Můžeme všechny nechat, jak jsou, protože jsme poznali, že vše má své místo a oprávněnost svého bytí tak, jak se projevuje a ukazuje.
Také věci, které neshledáváme pěknými nebo cennými, zasluhují respekt. To je Boží pravda. Archandě1 Jofiel nám dává rozlišovací schopnost, která má jiné kvality než hodnocení. Rozlišovací schopnost je nezbytností pro každý duchovní vývoj, proto, abychom mohli rozlišovat, kde skutečně následujeme naše Boží Já, a kde jsme naopak ovlivňováni tak, že je zamlžován nezkalený pohled na naše skutečné určení a naše skutečné bytí.

Archanděl Matka Sofie

Kdysi byla ženská energie vládnoucí silou na Zemi.
Předkřesťanská doba, nazývaná matriarchát, byla nahrazena patriarchátem - vládou mužského pólu. V matriarchátu byla ženská energie dominantní a vykonávala vládu na Zemi tím, že potlačovala mužskou energii. Nástup patriarchátu znamenal opak, ženská síla byla potlačována a utiskována. Oba principy zažily utrpení skrze svůj protipól, což se projevuje jako trauma v pozemské paměti a jako hluboká jizva v nás samých. Všichni jsme napojeni na kolektivní vědomí Země a v našich emocionálních tělech s sebou neseme naši více než tisíciletou historii.
Vytažení karty Sofie připomíná nutnost léčit karmická zranění, vymazat šok ze zemské paměti a vzájemně smířit mužský a ženský pól.
Sofie sama připomíná pomstychtivé tažení mužského aspektu tvoření proti ženskému aspektu. V podobenství, které přibližuje její historii, je matkou všech andělů, jež prý chtěla bez mužského přičinění tvořit život, a svou potřebou prozkoumat tajemství stvoření k sobě přitahuje pomstychtivé vášně svých milenců. Ti proti ní vymysleli zlý plán, což nakonec způsobilo její pád do hmoty. Zajatá do těla ženy se stává Sofie obětí tělesného zneužívání a duševního ponižování. Právě tím získává žádoucí vhled do mystérií vesmíru, čímž opět vzestoupí a překoná svou září všechny ostatní anděly svou velikostí a moudrostí.
Na příkladu tohoto podobenství je okamžitě zřejmé, o co jde ve vyzařování energie archanděla Matky-Sofie, a také o jaká osobní témata se jedná. N a pozemské úrovni vibruje bolest jako hluboká rána. Jaká ženská bytost o sobě může říci, že se jí nikdy nedotkla žádná bolest způsobená mužem. Násilníci se ve skutečnosti stávají obětmi svého hlubokého strachu z ženské prasíly, Bohyně, která ve starých dobách vládla, strachu ze ženské energie, jak je symbolizována Lilit, první ženou Adama. Sofie nám zjevuje vědění o temném aspektu Bohyně (temném Měsíci), která z vášně opustí zamýšlenou cestu a vytvoří ničivé energie, jež nasměruje proti mužství a proti vlastnímu stvoření.
Zničí, aby nově vytvořila, podobně jako mnoho žen dojde skrze své pokořování a zkušenosti k novému vědomí.
Ze znovu nalezené ženské prasíly mají prospěch také mužské bytosti. Mohou se smířit s vnitřní ženskou částí své bytosti podobně jako celá Země. Jakmile bude umět kolektivní Zemské vědomí vzájemně smířit mužskou a ženskou energii, kdy se vzájemně vymažou role obětí a pachatelů, otevřou se lidstvu nové dveře, za nimiž se skrývá velká moudrost a mystérium stvoření. Z toho bude mít prospěch zvláště věda, která potom přijme svůj ženský protipól a spojí se s duchovními vědami.
S rozpouštěním vědomí o ženském pachateli, které se v současné době karmicky uskutečňuje ve vztazích matek ke svým synům, se rozpouští vědomí oběti a vede k pravdě o původu lidských vztahů.
Soutěživost, závist nebo žárlivost obou pohlaví jen ukazují, že vnitřně ještě nebylo překonáno zajetí v materiálním světě. Ženské učednictví ještě nebylo dokončeno a Bohyně se ještě nezrodila. Přítomnost ženské energie bude tak dlouho pociťována jako ohrožující, dokud nebude ženský princip v nitru osvobozený a dokonalý.

Archanděl Metatron

Energií archanděla Metatrona vstupujeme do nové výsostné úrovně. Metatron je nejmladším v nebeském vůdčím zástupu a současně je podle svého zařazení umístěn v hierarchii úplně nahoře, jeho moc je srovnatelná s mocí archanděla Michaela, přestože je energie archanděla Metatrona zcela jiného druhu.
Ve starých spisech je možné se dočíst, že prý byl Metatron jednou člověkem. Byl Bohem jmenován nebeským písařem. Archanděl Michael jej potřel vonícím, barevně svítícím olejem a tím jej zcela přeměnil na archandělskou bytost. Od té doby je archanděl Metatron přímým spojením mezi Bohem a lidmi.
Přítomnost archanděla Metatrona má vždy zvláštní, důležitý význam, protože lidem zvěstuje Boží slovo, většinou Božské pravdy o nás samých a o Boží tváři našeho Já. Strhává závoj ze zrcadla, takže se poznáváme v novém Světle.
Barva osmé čakry, magenta, je barvou jeho záření. Metatron nás umí zahalit do nového oděvu, oděvu ze všech barev nebes a Země. Tak získává naše duše oděv, který k ní patří. Barvy hrají v procesu přeměny, jenž nás pozvedá do vyšší úrovně vědomí, zvláštní roli.
Poté, co jsme se uzdravili pomocí energie archanděla Metatrona, která dalece přesahuje to, co je tělesně dané, a která se uskutečňuje v našem hlubokém Já, v naší duši, v našem celém bytí od počátku věků, je tkán nový oděv duše. Tím se stáváme v našem tělesném vyzařování zářivějšími, láskyplnějšími a přítomnějšími. Viditelnými důkazy této přeměny jsou například jemnější pleť, zářící oči, vitální vlasy, zdravější zuby a vymizení chronických nemocí a vůbec nejrůznějších tělesných a duševních poruch. Aby mohlo k této proměně a uzdravení dojít, zpřístupňuje archanděl Metatron staré a nové vědění o léčení, oduševňuje hmotu léčivou silou a informacemi a zprostředkovává lidstvu vesmírné vědění pomocí různých takzvaných esoterických věd, čímž nám dává klíč od dveří k našim skrytým pravdám.
Mnohé leží skryto v hlubinách našeho Já. Kdo se vydá na cestu k sobě samému a otevře se zjevením, která jsou těm, kdo se po nich ptají, všude přístupná, zažije uzdravení poznáním. Pro lidského Ducha vlastně není nic nemožné, pokud se spojí se správným věděním, které se zrodilo z Boží pravdy.
Kdysi vystoupil Boží písař na nebe a stal se archandělem Metatronem. V současnosti je vyzýváno mnoho lidí, aby se změnilo a aktivovalo svůj Boží vzor, který již obsahuje jejich budoucí bytí. Jednou z největších pastí, která brání ještě mnoha dělníkům Světla, aby se pozvedli, je pýcha.
Nepozorovaná a plíživá pýcha pokrývá všechno uvolněné, čisté a krásné šedivým závojem samolibosti. Takovými lidmi je duchovní vědění zneužíváno k omlouvání vlastního jednání a přitom ještě věří ve svou vlastní počestnost, sami si nabíhají do pasti a zraňují sebe a ostatní lidi, což nově zatěžuje jejich duši. Záblesky nového třpytu, kterého je dosaženo ve vývoji duše, musí být živeny pokorou a odpovědností. Jinak by se výdobytky s námahou získané při vývoji duše mohly znovu ztratit.

Archanděl Michael

Michael znamená „Kdo je jako Bůh“ a obsahuje v sobě otázku, která - nasměrována na nás samé - vede k poznání, že máme dodržovat určitá pravidla a vesmírné zákony, protože jinak opouštíme Boží jednotu a vzdáváme se našeho Božího Já.
Archanděl Michael nám pomůže si uvědomit, že jsme, už jen jako část Boží jednoty, Bohem, a že každý pokus o samostatnost má za následek bezprostřední „pád“.
V této silné energii se setkáváme s mnohými tématy ega, a s ohledem na vnitřní boje se navenek odrážejí různé problémy, které se pokoušíme překonat.
Témata, jež se ukazují, obsahují problémy s autoritou a boj o moc. Podíváme-li se přesněji, zjistíme, že vnější konflikty jsou ve skutečnosti naše vlastní neřešené konflikty v nitru, které můžeme s pomocí energie archanděla Michaela osvobodit a rozpustit.
Tento postup není zcela bezbolestný. Světelným mečem archanděla Michaela jsou oddělovány a rozpouštěny disharmonie a tmavé skvrny na naší duši, teprve potom dojde k uzdravení a osvobození se z karmy.
Nechat působit energii archanděla Michaela je základem ke skutečně pravdivé lásce a skutečnému vnitřnímu míru. Jeho vyzařování mění vědomí moci a autority na láskyplné vědomí, naladěné na Boží jednotu. Archanděl Michael pomáhá zachovat víru a důvěru v Boha. I v mezních situacích, kdy je třeba učinit vážná rozhodnutí, i v okamžicích zoufalství a strachu. Jak často zažíváme, oživují se negativní myšlenkové vzory na základě našich strachů a nedostatku důvěry v Boha a v nás samé. Archanděl Michael nás seznamuje s možností, že se můžeme duchovně naladit na to dokonalé tím, že se jednoduše srdcem rozhodneme zůstat naladěni na Boží sílu, lásku a dokonalost.
Tento postup se dá vysvětlit na malém příkladu: Člověk stojí před obtížným rozhodnutím, které má následně ovlivnit další průběh jeho života. V myšlenkách předjímá nejrůznější možnosti, jak celá záležitost dopadne, když se rozhodne tak nebo onak. Základ jeho myšlenek tvoří emocionální, mentální a karmické vzory, které jsou srovnatelné s dávno překonanými výsledky vědeckých bádání. Přestože pochází z jiného období, jsou používány v současnosti, což nutně vede k chybným výsledkům.
Energie archanděla Michaela vyjasňuje negativní, překonané myšlenkové a emocionální vzory. Člověk z našeho příkladu by se nyní měl s důvěrou odevzdat Boží lásce a pravdě. Vyvine mentální úsilí, které přitáhne Boží podporu, uzdravování a pozitivní změny. Žít nemoc a neštěstí, zatímco je vědomí naladěno na Boží dokonalost a lásku, je zbytečné, protože se člověk nyní naučil spojit se, se svým duchovním domovem.
Archanděl Michael byl vyslán sdělovat tuto pravdu.
Jeho energie a poselství smiřuje a spojuje nebe a Zemi a odděluje, co chce zůstat nesmiřitelné.

Archanděl Muriel

Tento archanděl, vyzařující lásku a radost, nás zavádí na nivy našeho srdce. Jeho vibrace nás objímají jako samet a hedvábí. Utrpení už je daleko za námi. Poznatky, které jsme si z něj vzali, nejsou zapomenuty, ale naše srdce dýchá Světlo a vibrace svobody. Cítíme se lehce povzneseni a bezstarostní.
Archanděl Muriel podává svou jemnou ruku tomu, kdo je připraven otevřít své srdce. Tak je srdeční čakra branou, kterou archanděl Muriel vstupuje. Mnoho lidí neumí otevřít tuto bránu, protože kovový kruh uzamkl přístup.
K rozpuštění tohoto kruhu je nejprve zapotřebí hodně důvěry a ticha, vnitřního vhledu, aby se srdce uzdravilo a rozkvetlo jako exotický květ.
Archanděl Muriel rozpouští naše váhání před tímto krokem. Jdeme vstříc růžovým dobám a nic neriskujeme, když dovolíme nebeským silám znovu rozpustit vlastními silami ukovaný kruh. Někdy při tom pocítíme krátkou silnou bolest. Důsledkem je rozšíření hluboce uzdravující energie, která zahltí naše celé bytí a našeho Ducha, takže nemůže vzniknout nijaká ničivá, omezující nebo odsuzující myšlenka, která by narušila vnitřní harmonii. Dáváme, aniž bychom váhali a přijímáme vše, co nám chce Božství dát.
Je-li již jednou vnitřní omezení srdce rozpuštěno, neexistují ani navenek žádné hranice. To je jedno z tajemství, které chrání archanděl Muriel a které zjeví tomu, kdo ze srdce touží po tom, aby byl uzdraven. Přes úroveň srdce získáváme také přístup k bytostem přírodních říší, k elfům, dévům a jiným přírodním duchům, kteří jsou spřízněni s říší andělů. Muriel je archanděl, kterému jsou přírodní duchové podřízeni.
Pro duchovní vývoj na Zemi má spojení s přírodními duchy, hlídači přírodních zákonů, a dévy krystalů, drahokamů a rostlin také význam, neboť jsou ve spojení s harmonií srdce. Tak může také jen člověk s otevřeným srdcem navázat kontakt s přírodními duchy a s léčivou silou rostlin. Z přírody, především z rostlin a krystalů, proudí srdeční energie Země. Přijímáme zde léčivou energii, klid, sílu a živou vibraci, která nově nabije naše prázdné baterie.
Přírodní duchové a archanděl Muriel nás učí pokoře a respektu před zjeveními Světla, skrytými v přírodě.
Blaho naše i Země závisí na tomto poznání. Země je živoucím odrazem toho, jak to vypadá v našem srdci a vnitřních prostorách. Kdo se spojí s archandělem Murielem, obdrží duchovní zasvěcení ve formě hlubokého přírodního zážitku, snu nebo ohromného pocitu lásky ke všem bytostem, přirozeně včetně lásky k nám samým.

Archanděl Natanael

Archanděl Natanael reprezentuje v této karetní sadě a v hierarchii archandělů nejvyšší vývojový stupeň. Stojí přímo před trůnem Božím a patří k těm archandělům, kteří vidí Boha tváří v tvář. Proto může Natanael zprostředkovat nebeské vize, jež jsou přijímány těmi, kteří k tomu byli na základě svého vnitřního Světla vybráni.
Je mnoho lidí, kteří i přes svou víru respektují více projevy a život ve světě materiálních forem a cítí se bezpečněji, když jsou existence jemněhmotných bytostí a duchovní zákony vykázány do nebeských sfér. Je v nich hluboký strach, že přijdou v té formě bytí, kterou označujeme jako realitu, do styku se skutečnou duchovností. Bojí se smrti svého ega a znovu zrození sebe jako duchovní bytosti, jako Mistra Světla. Těm, kdož se drží této reality, se zdá nepředstavitelné, že by dále existovali v jiné formě, než v té, kterou v časovém bodě své smrti stejně odložíme.
Často je přítomen velký zájem o nadsmyslové. Jakmile se stává nadsmyslové a duchovno pravdou, reagují někteří lidé odmítavě. Tato velmi rozšířená forma duchovnosti slouží nanejvýš k zabití času. Nemá vůbec co dělat s obrácením se k Bohu a se skutečným duchovním porozuměním.
Archanděl Natanael, tento skutečně velký archanděl Světla, se s námi setká teprve v tom bodě našeho vývoje, kde se duchovní pravda stává i naší pravdou, kde pro nás nebe a Země nejsou vzájemně odděleny a jsme připraveni zažít Otce-Matku-Boha v sobě.
Archanděl Natanael nás vyzývá, abychom se odevzdali duchovním Mistrům a archandělům. On sám je ve svém energetickém vyzařování tak rozsáhlý, že v sobě sjednocuje energie tří různých mistrů. Jsou to Maha Chohan, Kuthumi a Džwal Kul. Zasvěcení archandělem Natanaelem obsahuje rozpuštění strachu, který si ego vytvořilo ke své ochraně, porozumění duchovním zákonům a probuzení mistrovského já sjednocením se s Boží vůlí, Boží pravdou v nás.
Archanděl Natanael představuje všemocnost Boží. Tato všemocnost existuje také na pozemské úrovni v nás samých, když se spojíme s Boží silou. Musíme si jen uvědomit její existenci a přítomnost, a být připraveni jí sloužit.
I krátká chvíle dokonalého probuzení stačí k poznání iluze utrpení a pozemských dějů. V takovém momentě dochází ke spontánním vyléčením a zázrakům. Zázraky jsou výrazem zvláštních okamžiků, ve kterých jsme rozpustili naši duchovní blokádu, oddělující od sebe nebe a Zemi. Představami o oddělení nebe a Země vytváříme reálnou iluzi. Archanděl a mistr jsou nám mnohem bližší, než si myslíme a podávají nám své láskyplné ruce.

Archanděl Rafael

Pomocí světle zeleného až mechově zeleného světelného paprsku, ke kterému patří archanděl Rafael a jehož prostřednictvím se uskutečňuje léčivá energie na pozemské úrovni, získáváme přístup k vnitřním tématům, jež se často manifestují jako nemoc. Naše bytí oddělené od Boží jednoty zažíváme denně jako nedostatek, který nás současně motivuje ke změně tohoto neuspokojivého stavu.
Nemoc, utrpení a bolesti jsou vnějšími znaky naší duševní tísně. Utrpení je většinou hnací silou vedoucí k poznání, proč nás trápí právě ta či ona bolest. Už v tomto postupu vězí klíč k vyléčení. Tím, že hledáme odpovědi, jsme energií archanděla Rafaela seznamováni s možností poznat nevyřešené emoce, které se projevují jako tělesné a duševní utrpení, a tím odstranit příčinu. Teprve potom jsme připraveni umožnit vyléčení.
Tento zdánlivě snadný cíl je však obtížné uskutečnit, protože díky strachu ze změny a z nepříjemného pohledu do vlastního zrcadla stále znovu ztroskotáváme na našem vlastním odporu.
Odmítání připustit, že nás uzdravuje Bůh („Bůh léčí“ odpovídá významu jména Rafael), má kořeny v hlubokém strachu, že potkáme své skutečné Já, které neodpovídá naší přijaté osobnosti.
Většinou se naše osobnost podobá pevnému pancíři, který zadržuje nahromaděné pocity jako zlost a smutek.
Naše skutečné Já se nemůže ukázat, růst není možný.
Zde nás energie archanděla Rafaela podporuje. Pancíř se uvolní, nahromaděné pocity se dostávají na povrch a uvolňují se. Tento proces odpovídá zbavování se duševních jedů. Duše je osvobozena a může dojít k uzdravení i na tělesné úrovni.

Archanděl Raguel

Jméno Raguel znamená „Boží přítel“. Raguel je archanděl, který hlídá dobro a je přátelsky oddán lidstvu. Manifestuje se ve stromech, poskytujících nám ochranu, útěchu a sílu. Témata, jichž se archanděl Raguel dotýká, se zrcadlí v symbolice stromů.
Velký počet lidí je v současné době zaměstnán duchovním vývojovým procesem, přičemž často dochází k zanedbávání potřeb fyzického těla, podvýživě čaker jedna až čtyři, k nerovnováze jemněhmotných těl a k poruchám souhry jemněhmotných těl a fyzického těla.
Koruna stromu může být zdravá, pokud kořeny zásobují kmen a větve odpovídající výživou. Meditace a padesát cigaret denně nejdou dohromady. Dříve nebo později se tento rozpor mentálně ohlásí a budeme postaveni před rozhodnutí, co skutečně chceme. Klid a zahlcení negativními zvyklostmi nebo růst spjatý s tělesnou očistu. Božího Ducha a Světlo k sobě můžeme pozvat pouze tehdy, když je náš chrám čistý. Konečně, nikoho by ani nenapadlo provádět svatý obřad ve špinavých prostorách.
Archanděl Raguel vybrušuje naše vědomí pro vnímání potřeb těla. Přivádí naši pozornost k věcem, jež nám nečiní dobře. Závislosti, nedostatek pohybu, povrchové dýchání, nedostatek živin apod. jsou negativní návyky rozdílného původu, karmické a rodinné struktury, které nám brání být přítelem našemu tělu.
Tak, jako si sami uzavíráme prostor pro duševní a duchovní růst, tak také nemůžeme hájit prostor, který pro sebe používají ostatní. Když se nechceme ochránit sami, nepodaří se nám ochránit ani ostatní.
Archanděl Raguel může vyrovnávat nerovnováhu na všech úrovních tím, že přivede naše vědomí k poznání rušivého faktoru. Spojuje nás s prasilou stromu, otevírá nás sebelásce a sebeúctě, tak aby se mohly zhroutit sebezničující struktury a jejich místo zaujmout uzdravení, hojnost a růst.

Archanděl Raziel

Energie archanděla Razjela ovlivňuje nejhlubší pád ega a nejvyšší vzestup duše, když je dokonán „pra-třesk“ v srdci a ve vědomí.
Archanděl Raziel je aspektem vědomí Lorda Maitrey a navazuje spojení s tímto vysokým Mistrem Světla. Archanděl Raziel si bere svou sílu ze srdce slunce a přivádí Boží lásku na pozemskou úroveň. Účinek energie archanděla Raziela se vztahuje jak na osmou čakrumimo fyzické tělo, tak také na třetí a kořenovou čakru.
Symbolem archanděla Raziela je slunce. Slunce reprezentuje mužský aspekt tvoření tím, že svým ohněm a svou prasilou zahřívá a oplodňuje. Archanděl Raziel podporuje duchovní nauky vedoucí k poznání cíleným využitím sexuální energie, jako např. tantru.
Jeho hlavním posláním však je, abychom poznali sebe v Bohu a Boha v sobě. Ve skutečnosti nejsme od Boha odděleni. V kritické situaci prosíme o něco mimo nás, co si v našich představách nejsme sami schopni dát. Modlíme se k Bohu s prosbou o léčení, finanční podporu a o uskutečnění láskyplných vztahů.
Když se nám podaří dosáhnout toho, že se chápeme neodděleně od Božího slunce v našem srdci, když se nám podaří chápat sebe samé jako původ Božího vědomí a jako sílu, jež tvoří vše v přebytku, spojujeme se s naším vyšším Já, odkud je zásobován jevový svět světelnou energií.
Mystická pravda, která leží mimo lidské chápání a je zrozena z vyššího Já, zní: „Já jsem.“ Zkušenost „Já jsem“ je probuzení Božího vědomí, naší skutečné přirozenosti v nás a odpovídá zrodu mistrovského já - svět kolem nás se nově uspořádává.
Naše hojnost v nitru se manifestuje navenek. Zakotveni v mistrovském vědomí stojíme nad zákony, které ovlivňují utrpení, nemoc a nedostatek.
Tím, že již Boha neprožíváme odděleně, se v nás dokončuje velké sluneční zasvěcení. Vědomí ega, jež klade nekonečně mnoho podmínek a tím blokuje neomezený - tok energie léčení, jednoty a lásky, je nahrazováno vládou mistrovského Já. Osmá a první čakra jsou propojeny.

Archanděl Sandalfon

Archanděl Sandalfon spojuje křehký, jemný aspekt duše s odvahou a silou mužského aspektu. Jeho energie má nepopsatelnou hloubku a něžnost. Probouzí v nás romantické pocity a zavádí nás do snových dimenzí, kde se odrážejí naše nejhlubší touhy.
Jeho energie však zahrnuje i možnost uskutečnění snů, tužeb a přání. Hravým způsobem, kterým jsme žili většinou jen v našem dětství, uskutečňuje energie archanděla Sandalfona to, po čem jsme vždy toužili. Jakmile se otevřeme jeho energii, umožňuje nám Archanděl Sandalfon sáhnout po hvězdách a trhat na nebi růže. Tato energie je čistou, opravdovou láskou a má obrovskou moc uskutečňovat, měnit a ovlivňovat věci.
Mnoho lidí touží především po spojení se svým dvou paprskem a často tuto bytost dlouhou dobu marně hledají. Příčinou je skutečnost, že nebyly zcela rozpuštěny vlastní stíny a stále znovu jsou přitahováni karmičtí partneři, aby se dalo pracovat také na temných částech bytosti.
Dalším důvodem, proč se nemohou sejít dvou paprsky, je vyhasnutí té energie v nás, která nás skutečně uschopňuje milovat, věřit našim snům a mít radost ze života.
Archanděl Sandalfon léčí rány našeho srdce, čímž je opět umožněno radovat se z krás světa, z drobností, z hudby, barev, umění a všeho, co je projevem Boží krásy na Zemi. Jeho energie je výzva k opuštění temného úkrytu smutku a k otevření se lásce. Po temné noci začíná nový den. Tajemství spočívá v poznání, že právě noc zrodila den. Musíme si prohlédnout temnotu, abychom mohli vidět také Světlo dne. Archanděl Sandalfon nás smiřuje s bolestnými zážitky, neboť zprostředkovává poznání, že temnota patří ke Světlu stejně tak, jako bolest k radosti.
Archanděl Sandalfon svou energií podporuje všechny formy způsobů zrodu; duchovní a tělesné. Zvláště zrod Bohyně v nás a její kosmické spojení se svým mužským doplňkem. Sandalfon oznamuje dokonalý stav. Oba póly se sjednocují a spojením Boha a Bohyně v nás samotných bude nalezen grál, který se zdál být dlouho ztracen.
V tomto stavu je vše možné, protože Světlo a stín již nejsou odděleny. Stíny již nejsou potlačovány a tvůrčí Duch v nás se probouzí k novému životu. Z tohoto vědomí tvoříme postupně v kosmickém zrodu nový vesmír, znovuzrozené Já.

Archanděl Uriel

Účinek této energie je velmi hluboký. Zjevení Uriela má v sobě něco posvátného, protože podle tradičního podání stojí se šesti ostatními archanděly bezprostředně před Bohem a my se nemůžeme skrýt před jeho mocným zářením. Svaté vzývání přivádí Uriela do světa a on vybaví Boží mocí ty Bytosti, které se pozvedly nad hmotu.
Energie archanděla Uriela proto přivádí člověka velmi silně k jeho mistrovskému já. K jeho oblasti působení patří projev Boží Přítomnosti v lidské postavě, jako například zjevení Krista, bodhisatvy nebo avatara.
Uriel přináší, dle významu svého jména, „oheň Boží“.
Tento oheň osvětluje temnotu v nás. Poznáváme stále více, že také my jsme byli vybaveni Boží mocí. Většinou se vzdáváme naší víry v sebe samé, protože neuznáváme Boží moc v nás samých a nedůvěřujeme Boží vůli. Necháváme za sebe rozhodovat jiné autority. Tím jsou zajištěny nejlepší podmínky k tomu, aby nás naše ego kontrolovalo.
Archanděl Uriel by v nás chtěl probudit tu Boží, duchovní sílu, která nás osvobodí od závislosti, projekcí ega a duchovní pýchy. Jeho energie nám ukazuje možnosti, jak přijít opět do kontaktu s Boží silou v nás. Bohem inspirované činy opět přinesou bohatou úrodu. Protože jsme v situaci, kdy lze pozvednout naše vědomí, nemůže vzniknout žádný hmotný odpor, dokud se v našem vědomí manifestuje Boží vůle.
Skrze hmotu se učíme pozvednout nad hmotu. Jsme-li v souladu s Božím proudem, je zde vše, co potřebujeme, a vše, co jsme si vysnili, se stane skutečností.

Archanděl Zadkiel

Energie archanděla Zadkiela na nás může hodně zapůsobit. Archanděl Zadkiel otevírá naše oči duchovním pravdám, pravdě o nás samých a pravému důvodu našeho bytí na Zemi. Všechna obviňování, která šíříme navenek, se rozpustí s poznáním o naší vlastní odpovědnosti. V určitém bodu našeho vývoje si musíme bez okolků připustit, že to bylo naše přání vstoupit do nové pozemské inkarnace, abychom dokončili věci nedokončené tak, že uskutečníme konstruktivním jednáním a dosažením duchovních vhledů naše Boží Já. Následujeme tak Ducha, sídlícího ve tvoření.
Boží tvoření se díky nám stává krásnějším a bohatším, protože se může skrze nás rozšiřovat Boží láska.
Jakmile převezmeme plnou odpovědnost za naše zdejší bytí, konání a události v našem životě, pomůže nám energie archanděla Zadkiela ke skutečné svobodě. Pod jeho vlivem začneme poznávat naše lpění a fixace na problémech. Jakmile jsou objasněny struktury, tvořící naše problémy, můžeme je ihned propustit. Poznáme, že problém vlastně neexistuje. Jsou to stíny minulosti a stíny v nás samotných, které se stávají v realitě viditelnými a nemají žádný jiný důvod k existenci, než nás přimět k tomu, abychom je rozpustili svým vlastním Světlem. Rozpouštění stínů je srovnatelné se smrtí; nově vytvořená, osvícená část je vzkříšením.
Energie archanděla Zadkiela nám pomáhá překročit práh, jenž tvoří karmické zvyky, způsoby chování a myšlenkové vzory a vede nás ke skutečné duchovní svobodě.

TOPlist